Privacy statement

Privacy Policy
De vereniging Nederlandse sigaretten- & kerftabakfabrikanten (VSK) hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VSK houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verstrekking aan derden
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons kan opvragen. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar).

Bewaartermijn
VSK bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Vragen
Als VSK zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@vsk-tabak.nl onder vermelding van privacy policy.

Contactgegevens
Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag
Telefoon: 070 - 361 73 33
E-mail: info@vsk-tabak.nl

NATIONALE SMOKKEL MONITOR